Lekko i naturalnie #lashes #volumelashes #lightvolumelashes #longlashes #styliz…